Rozwój nauk ekonomicznych w Polsce po wprowadzeniu pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Rozwój nauk ekonomicznych w Polsce po wprowadzeniu pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego
Polish Economic Sciences Development After New Packet Law Regulation Implementation
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 43-51

Słowa kluczowe

nauki ekonomiczne badania naukowe

Key words

economic science scientific research

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono ważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone pakietem ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2010 i 2011. Dotyczyły one zagadnień finansowania nauki, funkcjonowania wyższych uczelni, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, a także systemu awansów naukowych w Polsce.

Abstract

In the paper the most important changes implemented by new law regulation connected with functioning of polish science in 2010 and 2011 have been presented. Those changes gives new regulations for polish universities, Polish Academy of Science and other scientific institutions.