Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Grażyna Karmowska

Karmowska, Grażyna
Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Research And The Measurement Of Regional Development On The Example Of Zachodniopomorskie Province
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 85-93

Słowa kluczowe

rozwój regionów czynniki rozwoju wskaźniki rozwoju

Key words

regions development development factors development indicators

Streszczenie

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z badaniami regionów jest określenie czynników ich rozwoju oraz wykorzystane ich w dalszych analizach. Mierniki syntetyczne dają pierwszą przybliżoną ocenę rozwoju regionu, natomiast mierniki szczegółowe pozwalają na pogłębioną ocenę badanego problemu. O stanie aktywności gospodarczej i poziomie przedsiębiorczości .świadczy liczba przedsiębiorstw gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON. Współczynniki lokalizacji pozwalają określić poziom specjalizacji regionalnej, a także dominującą funkcję województw oraz regionu.

Abstract

One of the main issue with regions research is to state theirs development factors and using then In further analysis. Synthetic measures gives first ball park figure rating of regions development while particular measures let us rate the problem deeper. Gaining common benchmark for each unit of territorial setup, based on accepted system of economical gauges, let us treat all models equal. On the state of economic activities and the level of enterprises testify the number of company national economies of registered in REGON. Rates let the location determine the level of the regional specialization and the dominating function of provinces and the region.