Oddziaływanie zmian aktywności gospodarczej na redystrybucję dochodów w sektorze rolnym

Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk

Czyżewski, Andrzej; ORCID: 0000-0002-6233-6824
Kułyk, Piotr; ORCID: 0000-0003-2786-4020
Oddziaływanie zmian aktywności gospodarczej na redystrybucję dochodów w sektorze rolnym
The Impact Of Changes In Economic Activity Based On The Redistribution Of Income In The Agricultural Sector
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 100-107

Słowa kluczowe

polityka rolna wzrost gospodarczy rynek pracy

Key words

agricultural policy economic growth labor market

Streszczenie

W artykule przedstawiono mechanizm oddziaływania zmian w aktywności gospodarczej na wielkość i strukturę retransferów do sektora rolnego. Zwrócono uwagę na dwa czynniki: przekształcenia w dochodzie narodowym oraz sytuację na rynku pracy, wyrażoną za pośrednictwem stopy bezrobocia. Okres badawczy obejmował lata 1990-2009 a analizie poddano 21 krajów i jedno ugrupowanie integracyjne. Zastosowano metodologię OECD dla oszacowania przepływu nadwyżki ekonomicznej pomiędzy rolnictwem a pozostałymi sektorami gospodarki. Kraje zostały sklasyfikowane w trzech grupach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Uzyskane wyniki wskazują, iż w badanym obszarze powiązań pomiędzy czynnikami makroekonomicznymi a strukturą retransferów nie można wyrokować o ich uniwersalnym charakterze dla całej populacji. Specyfika poszczególnych rynków krajowych wymusza stosowanie odmiennej struktury i wielkości retransferów. Procesy globalizacji i liberalizacji nie doprowadziły do ujednolicenia reakcji w polityce rolnej w stosunku do wyróżnionych czynników.

Abstract

In the article the mechanism of the influence of changes in economic activity as a consequence of the size and the structure of retransfers to the agricultural sector, was presented. We paid attention to two factors: economic growth and situation of the labor market expressed in terms of the unemployment rate. The analytical period included years 1990-2009, and the analysis was based on 21 states and one integrative formation. OECD methodology was applied for the estimation of the flow of the economic surplus among agriculture sectors remaining and of the economy. States were classified into three groups with different levels of the economic development. The obtained results indicate, that in investigated area of connections between macroeconomic factors and the structure of retransfers one cannot indicate a universal tendency for the entire population. The specificity of individual internal markets extorts the application of the different structure and size of retransfers. Globalization processes and liberalization did not lead to a unified reaction in the agricultural policy in relation to favored macroeconomic a factors.