Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce

Jacek Maśniak

Maśniak, Jacek; ORCID: 0000-0002-2226-0618
Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce
The importance of Agricultural Policy In The Development Of Farmland Market In Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 108-117

Słowa kluczowe

gospodarka ziemią rynek ziemi rolniczej prywatyzacja nacjonalizacja

Key words

land management agricultural land market privatization nationalization

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia polityki państwa w funkcjonowaniu rynku ziemi rolniczej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem takich działań, jak nacjonalizacja i prywatyzacja ziemi. Działania te zostały przedstawione na tle rynku ziemi rolniczej w Polsce. W ramach polityki kształtowania ustroju rolnego państwo wpływa na rozdysponowanie ziemi pomiędzy sektor prywatny i publiczny. Wspierany jest przepływ ziemi do przedsiębiorstw mających status gospodarstwa rodzinnego, co ogranicza rozwój innych jednostek gospodarczych. Jest to sprzeczne z racjonalnością ekonomiczną, gdyż w efekcie takiego modelowania rolnictwa blokowany jest przepływ ziemi do tych przedsiębiorstw, które wykazują największą zdolność do zaspakajania potrzeb konsumentów.

Abstract

This article presents the importance of state policy in the agricultural land market in Poland, with particular emphasis on measures such as nationalization and privatization of land. These activities are presented against the background of the agricultural land market in Poland. The policy on the agricultural system of the state affects the disposal of land between the private and public sectors. The flow of land to the farms with the status of family farms is supported, which limits the development of other economic units. This is contrary to economic rationality, as a result of such modeling is blocking the flow of agricultural land to those farms which show the greatest ability to satisfy consumer needs.