Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej

Magdalena Kozera

Kozera, Magdalena
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej
Regional Diversity Of Usage Of EU Financial Support
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 118-125

Słowa kluczowe

polityka rozwoju obszarów wiejskich WPR regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych

Key words

rural development politic CAP regional diversity of use of support resources

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono znaczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich dla przekształceń jakościowych polskiej wsi i rolnictwa. Wskazano efekty wdrażania programów unijnych w Polsce. Zarysowano także czynniki stanowiące bariery w absorpcji środków oraz te, które ją przyspieszają. Zaprezentowano przykłady aktywności lokalnej w zakresie pozyskiwania środków pomocowych

Abstract

In this article the importance of rural development policy for quality changes of the polish rural area was presented. The results of UE support implementation in Poland were shown. The barriers of absorption, and factors of this support increasing were also outlined. The examples of local activity in this area were quoted.