Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową Narodowego Banku Polskiego

Monika Utzig

Utzig, Monika; ORCID: 0000-0003-4143-967X
Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową Narodowego Banku Polskiego
The Relationship Between Consumption Expenditures Of Households Of Farmers And National Bank Of Poland’s Interest Rate
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 140-149

Słowa kluczowe

gospodarstwa domowe rolników wydatki konsumpcyjne polityka pieniężna stopy procentowe

Key words

households of farmers consumption expenditures monetary policy interest rates

Streszczenie

Artykuł przedstawia badanie zależności pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników i stopą procentową Narodowego Banku Polskiego. Założono ujemną korelację pomiędzy badanymi zmiennymi. Badania przeprowadzone na podstawie danych z okresu 2000-2009 pokazały, że występuje ujemna zależność pomiędzy konsumpcją gospodarstw domowych w Polsce i stopą procentową banku centralnego. Zależność ta jest minimalnie silniejsza w przypadku gospodarstw domowych ogółem niż w przypadku gospodarstw domowych rolników. Nie wystąpiła interpretowalna zależność pomiędzy przeciętną skłonnością do konsumpcji a stopą procentową.

Abstract

The article presents a research of dependence between consumption expenditures of households of farmers and interest rate of the National Bank of Poland. The negative correlation between examined variables was supposed. The research based on statistical data from the period 2000-2009 showed that there is a negative relationship between households of farmers consumption in Poland and the interest rate of central bank. The relationship is slightly stronger in case of households as a whole than in case of households of farmers. There wasn’t an interpretable dependence between average propensity to consumer and interest rate.