Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce

Elwira Laskowska

Laskowska, Elwira; ORCID: 0000-0002-4577-4283
Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce
Investing In Agricultural Land Market In Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 150-159

Słowa kluczowe

rynek nieruchomości grunty rolne popyt podaż opłacalność inwestycji

Key words

market of estate rural lands demand supply profitability of investment

Streszczenie

Celem badań jest określenie specyfiki rynku gruntów rolnych oraz charakterystyka głównych determinantów podejmowania decyzji inwestycyjnych na tym rynku. Wyniki badań wykazały, że na rynku gruntów rolnych, w porównaniu z innymi segmentami rynku nieruchomości, niższy jest poziom stopy zwrotu mierzonej ilorazem rocznych dochodów z czynszów z tytułu dzierżawy do ceny gruntu. Pomimo tego, w ostatnich latach utrzymywał się popyt na grunty rolne oraz tendencja wzrostowa ich cen, czego nie notowano na rynkach innego rodzaju nieruchomości. Dowodzi to istnienia innych czynników niż uzyskiwanie dochodów z nieruchomości z tytułu dzierżawy, wpływających na podejmowanie decyzji inwestycyjnych na tym rynku.

Abstract

The aim of this study was an attempt to determine the specificity of the agricultural land market and the characteristics of the major determinants of investment decisions in this market. The obtained results showed that the agricultural land market is characterized by lower level of return on investment compared to other segments of the real estate market. Nevertheless, in recent years high demand for agricultural land and the upward trend in their prices have been continued, which was not recorded in the other real estate markets. This proves the existence of other factors, apart from getting income from real property under a lease, which affect investment decisions in this market.