Kształtowanie się światowego rynku miodu w latach 1961-2010

Agnieszka Borowska

Borowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-0354-3281
Kształtowanie się światowego rynku miodu w latach 1961-2010
The World Honey Market In The Period 1961-2010
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 160-175

Słowa kluczowe

miód produkcja konsumpcja handel zagraniczny

Key words

honey production consumption international trade

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat stanu i perspektyw rozwoju rynku miodu na świecie z uwzględnieniem sytuacji krajów UE, w tym Polski, w latach 1961-2010. Omówiono specyfikę oraz problematykę produkcji i konsumpcji, a także międzynarodowego handlu miodów w skali globalnej.

Abstract

The article attempts to present basic information about the state and perspective of the development of honey production, consumption and international trade in the world within the scope of the EU especially in Poland. It describes past and future potential dangers resulting from the changes in the honey market in the globe.