Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce

Mariusz Hamulczuk, Cezary Klimkowski

Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516
Klimkowski, Cezary
Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce
The Connection Between Crude Oil Prices And Polish Wheat Prices
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 176-190

Słowa kluczowe

ceny pszenicy ceny ropy analiza szeregów czasowych biopaliwa

Key words

wheat prices crude oil prices time series analysis biofuels

Streszczenie

Ceny surowców rolnych stanowią najważniejszy parametr podejmowania decyzji gospodarczych przez producentów rolnych, ponieważ bezpośrednio wpływają na dochody przez nich uzyskiwane. Stąd ważne jest poznawanie uwarunkowań ich zmienności. Wśród czynników, które wpływają na ceny zbóż coraz częściej wskazuje się na ceny ropy naftowej. Celem opracowania jest ocena powiązań między cenami ropy na rynkach światowych a cenami pszenicy w Polsce. Uzyskane wyniki potwierdziły opinie, że istnieje znaczny wpływ cen ropy na ceny pszenicy, przy tym charakter i siła tych związków ulega zmianom w czasie.

Abstract

Agricultural commodities’ prices play a crucial role in the process of farmers’ decision making. It is due to their direct impact on farmers’ income. It is important to explain the causes of changes of those prices. Among factors influencing wheat prices, crude oil prices are considered as one of the most important. The aim of this paper was an assessment of the connection between world crude oil prices and Polish wheat prices. The results of research confirm an existence of cause-effect of crude oil prices on wheat prices, although the nature and the strength of this relationship changes in time.