Preferencje edukacyjne młodzieży w aspekcie demografii i przedsiębiorczości jako czynników rozwoju lokalnego (na przykładzie gminy Staroźreby)

Ludmiła Będzikowska

Będzikowska, Ludmiła
Preferencje edukacyjne młodzieży w aspekcie demografii i przedsiębiorczości jako czynników rozwoju lokalnego (na przykładzie gminy Staroźreby)
Educational Preferences Of Young People On The Example Of The Municipality Staroźreby
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 205-2012

Słowa kluczowe

ludność wiejska edukacja bariery rozwój gospodarczy

Key words

rural population education barriers economic development

Streszczenie

Przyczyną zróżnicowania obszarów wiejskich są różne bariery: demograficzne, osadnicze, stan infrastruktury technicznej. Najwięcej gmin problemowych występuje na wschodzie Polski, ale są również one obecne w jej centrum. Gmina Staroźreby jest gminą rolniczą, leżącą w pobliżu Płocka. Jej mieszkańcy są gorzej wykształceni niż średnia w kraju, postępuje proces wyludniania. Młodzież gimnazjalna wybiera najczęściej naukę w liceum (43%), jej większość zamierza studiować. W technikach i zasadniczych szkołach zawodowych chce się kształcić po 25% uczniów. Wybór szkoły podyktowany jest przede wszystkim chęcią szybkiego zdobycia zawodu.

Abstract

Differences between the areas are caused by different barriers: demographic, settlement, the state of technical infrastructure. Most municipialities with problems can be found in east and central Poland. The Municipality of Staroźreby is an agricultural municipality near Plock. Its residents’ educational level is under average in comparison with the rest of the population of Poland and the process of depopulation is progressing. Most of the gymnasium students (43%) want to continue their studies in high schools and in the future at universities. The rest of students choose technical and vocational schools – this choice is motivated by getting a profession as soon as possible