Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009

Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak

Czyżewski, Andrzej; ORCID: 0000-0002-6233-6824
Grzelak, Aleksander
Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009
Threats Agriculture In Poland In Light Of The General Economic Situation In Period Of Crisis 2007-2009
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 21-31

Słowa kluczowe

rolnictwo kryzys ekonomiczny dochody

Key words

agriculture economic crisis income

Streszczenie

W artykule podjęto problem oceny sytuacji rolnictwa na tle tendencji ogólnoekonomicznych w okresie 2007-2009. Do stabilizatorów rozwoju rolnictwa w Polsce zaliczyć można: wsparcie tego sektora poprzez instrumenty polityki interwencyjnej, a zwłaszcza płatności bezpośrednie, jak również względnie mało elastyczny popyt na żywność. Nie bez znaczenia jest także stabilny poziom stopy akumulacji. Z tego względu sektor ten jest względnie odporny na występujące zjawiska kryzysowe na świecie. W Polsce dostosowania rynkowe w rolnictwie po 2004 r. sprowadzały się głównie do zacieśnienia kontaktów z rynkiem poprzez wzrost wartości produkcji, nakładów, modernizację gospodarstw. Po roku 2007 odnotowano pogorszenie sytuacji ekonomicznej rolnictwa w Polsce. Trudno ją uznać za kryzysową. W znacznej mierze wynikała ona z uwarunkowań rynkowych, głównie pogorszenia relacji cenowych.

Abstract

The problem of evaluation of agriculture in light of the general economic tendencies in period 2007-2009 was undertaken in the article. It has been stated that there are stabilizers in the development of agriculture in Poland: the support of this sector by instruments of interventionist policy, especially direct payments, as well as relatively low demand on food. Also a stable level of accumulation is important for this process. In Poland the market adaptation in agriculture after 2004 depended on tightening market contacts through growth of the value of production, expenditures, the modernization of farms. After 2007 a worsening economic situation has been noted in agriculture in Poland, although it is difficult to recognize this situation as critical. To a considerable extent this was the result of market conditioning, especially worsening price relationship. Simultaneously agriculture in Poland did not distinguish itself considerably in relation to the average situation of the UE in terms of experiencing the crisis phenomena. From another perspective because of the relatively more profitable macroeconomic situation in Poland in consequence of the increase of GDP after 2008, the situation in the studied sector was based on a general-economic tendency which was less profitable than average in countries of the UE.