Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą

Sebastian Stępień

Stępień, Sebastian; ORCID: 0000-0001-9475-8418
Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą
Relations Between Agriculture And Cyclical Fluctuations In The Economy
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 32-41

Słowa kluczowe

rolnictwo cykl koniunkturalny gospodarka związki

Key words

agriculture business cycle economy trade

Streszczenie

W artykule podjęto problem wahań cyklicznych w sektorze rolnym. Głównym celem opracowania jest ocena związku koniunktury rolnej ze zmianami sytuacji ekonomicznej w gospodarce. Na podstawie danych statystycznych próbowano określić wpływ recesji/ożywienia na kształtowanie się wybranych wyników produkcyjno-ekonomicznych agrobiznesu. Wskazano też na cechy fluktuacji w rolnictwie, które są wynikiem specyficznych właściwości czynnika ziemi.

Abstract

The paper addresses the problem of cyclical fluctuations in the agricultural sector. The main purpose is to assess the relation between the situation in the agriculture and business cycle in the economy. On the basis of statistical data an attempt was made to determine the impact of the recession/recovery in the evolution of selected production and economic results of agribusiness. The nature of fluctuations in agriculture, which are the result of specific properties of the land factor was also highlighted.