Przydatność modeli zachowań i wpływu grup interesów w przewidywaniu kształtu polityki rolnej

Szczepan Figiel, Justyna Kufel

Figiel, Szczepan
Kufel, Justyna
Przydatność modeli zachowań i wpływu grup interesów w przewidywaniu kształtu polityki rolnej
Usefulness Of The Models Of Interest Groups Behavior And Influence In Foreseeing The Shape Of Agricultural Policy
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 42-52

Słowa kluczowe

grupy interesu modele wpływu polityka rolna

Key words

interest groups influence models agricultural policy

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę teoretycznych modeli zachowań i wpływu grup interesu oraz syntetyczną ocenę ich przydatności w przewidywaniu i wyjaśnianiu kształtu polityki rolnej. W szczególności wskazano ograniczenia i możliwości związane z zastosowaniem tych modeli w objaśnianiu przebiegu procesu dochodzenia do określonych rozstrzygnięć w postaci konkretnych instrumentów realizacji tej polityki w danych uwarunkowaniach społeczno- ekonomicznych.

Abstract

This paper presents the essence of the models of interest groups’ behavior and influence as well as a concise evaluation of their usefulness in foreseeing the expected shape of agricultural policy. In particular, limitations and possibilities connected with the use of such models in explaining how the process of reaching specific solutions in the form of concrete instruments to implement that policy under given socio-economic conditions were indicated.