Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce

Ryszard Kata

Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935
Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce
Impact Of Fiscal And Monetary Policy On Farms Indebtedness In Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 73-83

Słowa kluczowe

kredyty rolne polityka fiskalna polityka monetarna kredyty preferencyjne banki

Key words

agricultural credits fiscal policy monetary policy preferential credits banks

Streszczenie

Celem opracowania jest określenie wpływu polityki monetarnej i fiskalnej, w tym polityki interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie, na poziom zadłużenia kredytowego indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1996-2009. Wyniki badań wskazują na istnienie powiązań pomiędzy polityką makroekonomiczną a zainteresowaniem rolników kredytami bankowymi. Najbardziej bezpośrednie i widoczne oddziaływanie na sferę kredytu rolnego należy przypisać polityce kredytowej w rolnictwie.

Abstract

The aim of this paper is to determine the impact of monetary and fiscal policy, including government intervention in the agricultural credit market, on the credit debt level of individual farms in Poland in 1996-2009. The results indicate the existence of links between macroeconomic policies and farmers’ interest in bank loans. The most immediate and visible impact on the sphere of agricultural credit should be attributed to credit policy in agriculture.