Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji

Stanisław Kowalczyk, Roman Sobiecki

Kowalczyk, Stanisław
Sobiecki, Roman
Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji
European Model Of Agriculture – Determinants Of Evolution
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 9-20

Słowa kluczowe

model rolnictwa globalizacja rolnictwo wspólna polityka rolna

Key words

agriculture model globalization agriculture Common Agricultural Policy

Streszczenie

Autorzy podejmują niezwykle ważny i jednocześnie dyskusyjny problem przyszłości europejskiego modelu rolnictwa (EMR) w warunkach narastającej globalizacji. Rolnictwo Unii Europejskiej stanowi pod wieloma względami wyjątkowy subsystem, który powstał w następstwie realizacji wspólnej polityki rolnej. Praca zawiera analizę podstawowych cech tego modelu, istotnych z punktu widzenia jego konkurencyjności w warunkach globalizacji. Analizowane są także takie następstwa globalizacji, jak konieczność weryfikacji kategorii marginalnych warunków produkcji rolnej oraz wpływ globalizacji na bezpieczeństwo żywnościowe. W konkluzji końcowej autorzy stwierdzają, że wiele wskazuje na to, iż globalizacja bez określonych działań politycznych i ekonomicznych może doprowadzić do degeneracji EMR i w efekcie jego odrzucenia lub zaniku, a więc do marginalizacji rolnictwa krajów Unii Europejskiej.

Abstract

In the paper, the authors analyzed the important problem of the future of the European Model of Agriculture (EMA) in economy undergoing the globalization. The main features of EMA are examined in the context of expected results of globalization in the area of agriculture for example food security or verification of marginal conditions of agricultural production. Authors concluded that there are many signals that without the economic and political support the globalization can lead to the marginalization of European agriculture.