Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce w latach 2002-2010

Melania Nieć

Nieć, Melania
Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce w latach 2002-2010
FACTORS HAMPERING INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE FOOD SECTOR FROM 2002 TO 2010
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 23-35

Słowa kluczowe

bariery innowacyjność przedsiębiorstwa sektor przetwórstwa spożywczego

Key words

hindrances innovativeness enterprises food sector

Streszczenie

Przedstawiono czynniki utrudniające działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Przy wykorzystaniu metod statystycznych zbadano, czy istnieje zależność między wielkością przedsiębiorstwa a stopniem wpływu czynników utrudniających działalność innowacyjną oraz wskazano najistotniejsze bariery w grupach przedsiębiorstw według wielkości. Do badania wykorzystano zarówno dane powszechnie dostępne z GUS, jak i niepublikowane dane pochodzące z trzech okresów badawczych: 2002-2004, 2004-2006 i 2008-2010. Badania wykazały m.in., że działalność innowacyjna przedsiębiorstw spożywczych jest hamowana głównie przez czynniki ekonomiczne, a znaczenie tych czynników maleje wraz ze wzrostem rozmiaru przedsiębiorstwa.

Abstract

The aim of this article is to present the results of research concerning Polish enterprises in the food sector with particular focus on innovativeness. Attention is paid particularly to factors hampering innovation in the food product and beverages sector as well as indicated key barriers in the groups of enterprises according to their size. In the research data widely available from CSO as well as unpublished data from the three periods of research: 2002-2004, 2004-2006 and 2008-2010 were used. The research has shown that performance of innovative enterprises is limited mainly due to economic factors and the importance of these factors decreases with the increase of the size of the company.