Efektywność przedsiębiorstw handlu zbożem a ich lokalizacja względem rynków zaopatrzenia

Agnieszka Bezat, Stanisław Stańko

Bezat, Agnieszka
Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Efektywność przedsiębiorstw handlu zbożem a ich lokalizacja względem rynków zaopatrzenia
EFFICIENCY OF POLISH GRAIN TRADE ENTERPRISES AND THEIR LOCALIZATION RELATIVE TO THE SUPPLY MARKETS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 36-48

Słowa kluczowe

efektywność przedsiębiorstwa handlu zbożem metoda DEA metoda SFA

Key words

efficiency grain trade enterprises the DEA method the SFA method

Streszczenie

W pracy podjęto problem określenia zależności między efektywnością przedsiębiorstw handlu zbożem a ich lokalizacją względem rynków zaopatrzenia. W badaniu jako główną metodę parametryczną zastosowano stochastyczną metodę SFA (bazującą na funkcji translogarytmicznej), jako weryfikacyjną metodę nieparametryczną - deterministyczną metodę DEA. Przyjęcie zintegrowanego podejścia - łączącego zalety obu metod przy ograniczeniu ich słabych stron - umożliwiło zachowanie analogii podczas porównywania wyników i formułowanie wiarygodnych wniosków. W celu weryfikacji zależności między efektywnością a lokalizacją przedsiębiorstw uzyskane wskaźniki efektywności technicznej, zarówno w podejściu stochastycznym (modele S1-S5), jak i deterministycznym (modele D1-D5), odniesiono do lokalizacji względem rynków zaopatrzenia. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono występowanie zależności między dwiema analizowanymi zmiennymi.

Abstract

Within the framework of the paper the problem of assessment of relationship between the efficiency of grain trade enterprises and their localization related to supply markets was analyzed. In the research, as a main method, the parametric stochastic SFA method (based on the translogarytmic function), and, as a verification method, the nonparametric deterministic DEA method were applied. The use of the integrated approach that combines the advantages of both methods while limiting their weaknesses allowed comparing the results and formulating reliable conclusions. In order to verify an existence of the relationship between the efficiency and localization of enterprises the obtained indicators of technical efficiency for both the stochastic (models S1-S5) and deterministic (models D1-D5) approaches were related with the localization relative to the supply markets. On the basis of the results the dependency of the two analyzed variables was found.