Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych

Joanna Bereżnicka

Bereżnicka, Joanna; ORCID: 0000-0002-0316-6693
Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych
THE LEVEL OF WORKING CAPITAL AND OPORTUNITIES TO GENERATE FINANCIAL CAPITAL IN FAMILY FARMS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 49-55

Słowa kluczowe

kapitał obrotowy rentowność płynność środki pieniężne

Key words

working capital profitability liquidity cash

Streszczenie

W opracowaniu dokonano oceny zdolności generowania kapitału finansowego (środków pieniężnych) w rodzinnych gospodarstwach rolnych w zależności od poziomu kapitału obrotowego netto. Badaniami objęto gospodarstwa uczestniczące w systemie zbierania danych polskiego FADN w latach 2004-2008. Zastosowano podział według kwartyli. Gospodarstwa o dużym kapitale obrotowym wykazywały znacznie większe możliwości w zakresie generowania środków pieniężnych, ale coraz wyższą efektywność w tym zakresie realizowały gospodarstwa z dolnego kwartyla.

Abstract

This paper presents an analysis of the ability to generate financial capital (cash) in the family farm depending on the level of net working capital. The study comprises farms participating in data collection in the Polish FADN in the period 2004-2008. A division into quartiles was implemented. Farms with high working capital showed a much greater ability to generate cash, but a better efficiency in this area was seen in farms from the bottom quartile.