Wpływ typu rolniczego gospodarstwa rolnego na dochody gospodarstw ekologicznych

Dorota Komorowska

Komorowska, Dorota; ORCID: 0000-0002-9881-7785
Wpływ typu rolniczego gospodarstwa rolnego na dochody gospodarstw ekologicznych
THE INFLUENCE OF THE FARM TYPE ON INCOME OF ORGANIC FARMS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 56-65

Słowa kluczowe

rozwój zrównoważony rolnictwo ekologiczne dochód rolniczy

Key words

sustainability development ecological agriculture agricultural income

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena wpływu specjalizacji gospodarstwa rolnego na dochody wybranych typów rolniczych gospodarstw ekologicznych. Przedmiotem badania są gospodarstwa ekologiczne uczestniczące nieprzerwanie w Polskim FADN w latach 2007- 2009 i sklasyfikowane według typów rolniczych. Poziom dochodu z gospodarstwa rolnego i dochodu na osobę pełnozatrudnioną rodziny w analizowanym okresie był relatywnie wyższy w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą, czyli chów bydła mlecznego i zwierząt żywionych w systemie wypasowym, ale były to gospodarstwa większe obszarowo, szczególnie utrzymujące zwierzęta żywione w systemie wypasowym.

Abstract

The aim of this paper is to assess the impact of a farms specialization on the income of organic farms of selected, agricultural types. Organic farms, that participated in the polish FADN in the period 2007-2009 and that are classified according to agricultural types, are the subject of analysis. In the analyzed period, the income level per farm and per full-employed member of a family was relatively higher for livestock-oriented farms (dairy cattle breeding and breeding of animals in the grazing system), however these farms were larger - especially those farms with animals fed using the grazing system.