Rynek chryzantem w Polsce w okresie Święta Wszystkich Świętych

Lilianna Jabłońska, Wioleta Sobczak

Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734
Sobczak, Wioleta; ORCID: 0000-0003-3812-3877
Rynek chryzantem w Polsce w okresie Święta Wszystkich Świętych
POLISH MARKET OF CHRYSANTHEMUM DURING THE PERIOD OF ALL SAINTS DAY
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 66-76

Słowa kluczowe

chryzantemy rynek kwiatów sztuczne kwiaty Święto Zmarłych

Key words

chrysanthemum flowers market artificial flowers All Saints Day

Streszczenie

Rynek kwiaciarski w Polsce cechuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na chryzantemy do dekoracji grobów w okresie święta Wszystkich Świętych. Wzrost popytu w ostatnich 20 latach spowodował wzrost ich produkcji, która jest prowadzona na około 800 ha pod osłonami. Konkurencją dla producentów chryzantem stają się jednak coraz powszechniej stosowane w dekoracjach nagrobków sztuczne kwiaty. W opracowaniu podjęto próbę oceny tego zagrożenia oraz scharakteryzowania zmian w popycie i preferencjach konsumentów odnośnie rodzaju, form i kolorystyki żywych chryzantem. W badaniach wykorzystano wyniki badań ankietowych prowadzonych w latach 2009 i 2010 wśród producentów roślin, hurtowników oferujących sztuczne kwiaty, konsumentów oraz wyniki badań 6 nekropolii.

Abstract

The flower market in Poland is characterized by a very high demand for chrysanthemums to decorate graves during All Saints Day. The increase in demand over the past 20 years has resulted in an increase in their production, which is conducted on about 800 ha under cover. The main threat to this market comes from artificial flowers which are becoming increasingly used in the decorations of tombstones. This paper attempts to assess this risk and to characterize the changes in demand and consumer preferences regarding the type, form and color of fresh chrysanthemums. The results of surveys conducted in 2009 and 2010 among producers of live plants, artificial flower wholesalers, consumers, as well as the results of the study carried out on six cemeteries have been analyzed. The study has shown that the demand for fresh chrysanthemums is still very high, so the risk of competitiveness from artificial flowers is at a low level.