Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE

Krystyna Krzyżanowska, Marzena Trajer

Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661
Trajer, Marzena; ORCID: 0000-0003-0269-4758
Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE
FOOD AID FOR THE POOREST POPULATION IN THE EU
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 85-96

Słowa kluczowe

ubóstwo wspólna polityka rolna pomoc żywnościowa produkty z zapasów interwencyjnych gotowe artykuły spożywcze

Key words

poverty common agricultural policy food aid products form intervention stocks foodstuffs

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono problem ubóstwa, skalę i zakres pomocy żywnościowej przekazywanej Polsce i innym krajom członkowskim w ramach mechanizmu wspólnej polityki rolnej Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej, którym w Polsce administruje Agencja Rynku Rolnego. Omówiono zasady programu pomocy żywnościowej, warunki uczestnictwa w tym programie, pomoc finansową przyznaną na rzecz państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej oraz poziom i strukturę absorpcji pomocy żywnościowej w Polsce.

Abstract

The study describes the issue of poverty, the range and the scope of food aid transferred to Poland and other Member States within the scheme of the Common Agriculture Policy Food distribution to the most deprived persons in the European Union. In Poland, this scheme is administered by the Agricultural Market Agency. In the study, the rules of the food aid program, the requirements for participating in it, the level and the structure of food aid absorption after Polands accession to the European Union and the financial support allocated to Member States were discussed.