Atrakcyjność inwestycyjna rolnictwa ukraińskiego

Wasyl Lipczuk, Myrosława Wowk

Lipczuk, Wasyl
Wowk, Myrosława
Atrakcyjność inwestycyjna rolnictwa ukraińskiego
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN AGRICULTURE
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 97-104

Słowa kluczowe

atrakcyjność inwestycyjna rolnictwo Ukraina rankingi podmioty gospodarcze

Key words

investment attractiveness agriculture Ukraine rating economic subjects

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę klimatu inwestycyjnego Ukrainy według światowych rankingów. Dokonano opisu problemów rozwoju procesów inwestycyjnych oraz oceny atrakcyjności inwestycyjnej ukraińskiego rolnictwa. Badania przeprowadzono dla całego kraju oraz dla jego poszczególnych regionów. Ustalono istotne zróżnicowanie między atrakcyjnością inwestycyjną dużych przedsiębiorstw i stosunkowo niewielkich podmiotów gospodarczych.

Abstract

In this paper a general description of the investment conditions of Ukraine, according to world ratings, is presented. An analysis of problems concerning the development of investment processes has been carried out as well as an assessment of the investment appeal of Ukrainian agriculture. Research was conducted for the whole country and its regions. A distinction has been established between the investment attractiveness of large enterprises and smaller businesses.