Ekonometryczne modelowanie popytu – wczesne etapy rozwoju metodologii

Hanna Dudek

Dudek, Hanna; ORCID: 0000-0001-8261-2745
Ekonometryczne modelowanie popytu – wczesne etapy rozwoju metodologii
ECONOMETRIC MODELLING OF DEMAND – SURVEYS OF THE INITIAL METHODOLOGICAL CONCEPTS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 2, s. 7-15

Słowa kluczowe

popyt cena żywność model ekonometryczny estymacja

Key words

demand price food econometric model estimation

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano rys historyczny rozwoju metod ekonometrycznego modelowania popytu konsumpcyjnego. Opisano koncepcje teoretyczne oraz przedstawiono najważniejsze prace empiryczne z tego zakresu do lat 50. XX wieku. Zasygnalizowano także współczesne wyzwania w dziedzinie modelowania konsumpcji. Szczególną uwagę poświęcono ekonometrycznej analizie popytu na żywność.

Abstract

In the study we presented a brief historical background concerning the development of econometric modelling of consumer demand. We described theoretical concepts and the significant empirical work from this scope to the 50’s of the previous century. We also signaled the contemporary challenges in modelling of consumption. Particular attention was paid to the econometric analysis of food demand.