Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych

Lilianna Jabłońska, Dawid Olewnicki

Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882
Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych
LONG TERM CHANGES IN POLISH IMPORTS AND EXPORTS IN CUT FLOWERS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 1, s. 197-210

Słowa kluczowe

import eksport kwiaty cięte róże goździki chryzantemy storczyki

Key words

import export cut flowers roses carnations chrysanthemums orchidea

Streszczenie

W pracy badano zmiany w imporcie i eksporcie kwiatów ciętych ogółem oraz poszczególnych gatunków oznaczonych kodami CN w długim okresie (lata 1996-2011) oraz w dwóch podokresach (przed akcesją i po akcesji Polski do UE). Analizowano kierunek i dynamikę zmian, strukturę asortymentową, saldo obrotów oraz kierunki importu i eksportu. Z badań wynika, że handel zagraniczny kwiatami ciętymi charakteryzowało pogłębianie ujemnego salda obrotów, pomimo spowolnienia wzrostu importu przy zwiększeniu dynamiki wzrostu eksportu po 2004 roku. W badanym okresie podstawą importu były róże przeznaczone na rynek wewnętrzny i chryzantemy, podlegające w znacznej części reeksportowi. Wartość ich eksportu wzrastała, malała zaś ilość eksportowanych róż. Akcesja Polski do UE nie miała istotnego wpływu na import i eksport kwiatów ciętych, choć w przypadku eksportu spowodowała urealnienie gromadzonych danych.

Abstract

The long term changes in foreign trade in cut flowers as a whole group and in each species falling within CN codes over the years 1996-2012 have been done, as well as over two short periods of 1996-2004 and 2004-2012. The direction and dynamics of changes, the structure of assortment, trade balance and the import and export directions have been analyzed. The research shows that cut flower foreign trade is characterized by increasingly negative trade balance, despite the slowdown in import growth alongside increasing export growth after 2004. The basis imports are roses intended for home market and chrysanthemums, which are subject to a large part of the re-exporting. Their export value increases, however the number of exported roses decreases. Polish accession to the UE had no significant effect on imports and exports of cut flowers, although in the case of export resulted in getting the right data collected.