Ocena ekonomiczno-społecznych efektów tradycyjnego sposobu zarządzania spółdzielniami rolniczymi

Danuta Mierzwa

Mierzwa, Danuta
Ocena ekonomiczno-społecznych efektów tradycyjnego sposobu zarządzania spółdzielniami rolniczymi
ECONOMIC AND SOCIAL ASSESSMENT OF TRADITIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MANAGEMENT
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 1, s. 227-238

Słowa kluczowe

spółdzielnia zarządzanie PKB produkcja globalna prawo spółdzielcze transformacja

Key words

cooperative management GDP (gross domestic product) national output cooperative law transformation

Streszczenie

Artykuł przedstawia wpływ tradycyjnego sposobu zarządzania na ekonomiczno-społeczne efekty spółdzielni rolniczych po 23 latach przeobrażeń ustrojowych. Główny wniosek wypływający z badań to stwierdzenie, że nie da się odnosić sukcesów ekonomicznych na rynku globalnym, kurczowo trzymając się zasad spółdzielczych. Należałoby je modyfikować i przybliżać do wzorców krajów wysoko rozwiniętych.

Abstract

The article presents the influence of traditional management on economic – social effects of agricultural cooperatives after 22 years of transformation of political system. The main conclusion which can be drawn from research is that it is not possible to succeed on global market clinging to cooperative principles. The latter ones should be modified in order to follow the standards of highly developed countries.