Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego

Mariola Michałowska, Stanisław Urban

Michałowska, Mariola; ORCID: 0000-0002-6281-5446
Urban, Stanisław
Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego
FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOR IN TERMS OF CHOOSING MARKET SQUARES AS PLACES FOR PURCHASING CONSUMER PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF LUBUSKIE PROVINCE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 2, s. 108-118

Słowa kluczowe

zachowania konsumentów targowiska determinanty produkty konsumpcyjne

Key words

consumer behavior marketplaces determinants consumer products

Streszczenie

Celem pracy było określenie zachowań konsumentów w zakresie powodów dokonywania zakupów na targowisku, a także wskazanie artykułów oraz czynników, które mają istotny wpływ na decyzje zakupowe. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 208 respondentów w województwie lubuskim, a także zaproponowano przedsiębiorcom działania, które sprawią, że będą oni mogli lepiej zaspokoić oczekiwania i wymagania obecnych i przyszłych klientów. Zachowania konsumentów są przedmiotem wielu badań, rozważań i refleksji we współczesnym świecie, w którym konsument dąży do optymalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Znajomość reguł, którymi kierują się konsumenci w wyborach zakupowych, jest ważnym elementem podejmowanych działań w polityce marketingowej podmiotów funkcjonujących na rynku.

Abstract

The aim of this study was to examine consumers’ behavior in terms of why they make purchases at the marketplace, as well as to indicate what kind of items they purchase and what factors have an important influence on their purchasing decisions. The paper contains the results of the survey carried out among 208 respondents in Lubuskie Province, as well as the attempt to propose actions for entrepreneurs, which will ensure that they will be able to meet the expectations and requirements of their present and future customers. Knowledge of the rules by which the consumers are guided in their purchasing choices is an important part of the activities undertaken in the marketing policy of entities operating in the market.