Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych

Agata Żak

Żak, Agata
Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych
INTENSITY CHANGE MANAGEMENT AREA A PRIVATE ON HOLDINGS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 2, s. 97-107

Słowa kluczowe

obszar intensywność intensywność organizacji intensywność produkcji intensywność gospodarowania

Key words

area intensity intensity of organization intensity of production intensity of management

Streszczenie

W artykule określono związek między zmianami obszarowymi gospodarstw indywidualnych a ich intensywnością produkcji i intensywnością organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Badane gospodarstwa podzielono na cztery grupy ze względu na zmianę obszaru lub jej brak. Badania przeprowadzono za lata 2005-2009. Źródłem danych były informacje z systemu FADN. Uzyskane wyniki wskazują, iż zmiany obszarowe nie wykazywały wyraźnej współzależności z poziomem intensywności gospodarowania. Jednakże w grupie, która zwiększyła powierzchnię o ponad 25%, zmiany intensywności gospodarowania były najbardziej korzystne, między innymi nastąpił najwyższy wzrost wskaźnika intensywności produkcji zwierzęcej.

Abstract

This paper examines the relationship between the changes in acreage and intensity of production as well as intensity of production organization of private agricultural holdings. The farms were divided into four groups, according to the change in acreage. The research was conducted for the years 2005-2009. The results indicate that the change in acreage did not show a clear correlation with the level of intensity of farming. However, in the group acreage of which increased by over 25% the intensity changes are most beneficial.