Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju ogrodnictwa

Bogdan Klepacki, Dawid Olewnicki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882
Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju ogrodnictwa
THE IMPORTANCE OF ECONOMICS IN THE DEVELOPMENT OF HORTICULTURE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 3, s. 16-24

Słowa kluczowe

ogrodnictwo rolnictwo ekonomia

Key words

horticulture agriculture economy

Streszczenie

Celem pracy jest zaprezentowanie rozwoju myśli ekonomicznej oraz nauk ekonomicznych w zakresie rolnictwa oraz ogrodnictwa. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że rozwój myśli ekonomicznej w rolnictwie i wszystkie obserwowane w nim zjawiska oraz prawidłowości mają podobny przebieg zarówno w tym sektorze, jak i w jego integralnej części, tj. ogrodnictwie. Czynnikiem wyodrębniającym ogrodnictwo i integrującym je wewnętrznie jest jego wysoka intensywność. Rozwój nauk ekonomicznych w ogrodnictwie od dziesiątek lat przyczynia się do wzrostu tej intensywności w wyniku racjonalnego wykorzystania wszystkich czynników wytwórczych.

Abstract

The paper presents the development of economic thought and economic sciences in agriculture and horti­culture. The conducted investigations indicate that the development of economic thought in agriculture and all the observed phenomena have a similar pattern both in this section, as well as its integral part, i.e. horticulture. A factor for extracting and integrating gardening internally is its high intensity. The development of economic science in horticulture over several decades has contributed to an increase in the intensity and as a result the rational use of all factors of production.