Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw

Dariusz Paszko, Joanna Pawlak

Paszko, Dariusz; ORCID: 0000-0002-2140-5029
Pawlak, Joanna; ORCID: 0000-0002-1670-5043
Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw
RETURN ON EQUITY IN REGARD TO THE LEVEL OF FINANCIAL LIQUIDITY FOR SELECTED GROUPS OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCERS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 3, s. 162-170

Słowa kluczowe

rentowność kapitał własny płynność finansowa grupy producentów

Key words

the profitability equity capital financial liquidity producer group

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę oceny wzajemnych zależności między rentowno­ścią kapitału własnego i płynnością finansową grup producentów owoców i warzyw. Materiał badawczy stanowiły sprawozdania finansowe wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji producentów za lata 2009-2011. Badania wykazały, że rentowność kapitału własnego ana­lizowanej zbiorowości była dość zróżnicowana, na ogół jednak grupy producenckie, które miały wyższy stopień bieżącej płynności finansowej, odznaczały się też wyższą rentownością kapitału własnego.

Abstract

An analysis of the mutual relations between the return on equity and financial liquidity of groups of fruit and vegetable producers was presented in the study. The analysis was diversified from the level of recognition and accepted legal form of the organization. The research material consisted of financial publications of 25 initially accepted groups and producer organizations for the years 2009-2011. The study revealed that producer groups with a higher level of financial liquidity also featured a higher return on equity. It was also found that the maintenance of liquidity by the surveyed companies increased their ability to increase return on equity.