Zmiany cen detalicznych i cen hurtowych wybranych gatunków owoców

Lilianna Jabłońska, Wioleta Sobczak

Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734
Sobczak, Wioleta; ORCID: 0000-0003-3812-3877
Zmiany cen detalicznych i cen hurtowych wybranych gatunków owoców
VOLATILITY OF RETAIL AND PRODUCER PRICES FOR SELECTED FRUIT
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 3, s. 171-179

Słowa kluczowe

ceny detaliczne ceny hurtowe współzależność cen

Key words

wholesale prices retail prices price variability

Streszczenie

Opracowanie ma na celu próbę oceny zmienności oraz współzależności cen wybranych gatunków owoców przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji na dwóch poziomach dystrybucji: cen producenta oraz cen detalicznych. Dla określenia wzajemnych powiązań dokonano pionowej oraz poziomej analizy porównawczej tych cen. Analizowano kierunek oraz dynamikę zmian, poziom ich zmienności z roku na rok, a także siłę związku między nimi. Otrzymane wyniki wskazują, że w latach 2003-2013 na rynku owoców desero­wych wzrosły ceny wszystkich analizowanych gatunków owoców, przy czym wzrost ten był szybszy na poziomie sprzedaży detalicznej. Na obu tych rynkach ceny charakteryzowały się dużą zmiennością w poszczególnych latach gospodarczych, co było szczególnie widoczne w przypadku cen uzyskiwanych przez producentów.

Abstract

The study was conducted into the variability and correlation of producer and retail prices for selected fruit. A vertical and a horizontal comparative analysis of fruit price changes on the Polish market were performed. The direction and dynamics of price changes were analyzed as well as the year to year level of price variability. The analysis shows that prices of all analyzed fruit increased between the years 2003 and 2013. Retail prices increased at a faster rate. Prices at different distribution levels show considerable price variability from year to year, especially for producer prices.