Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania

Piotr Sulewski

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania
Farmers’ attitudes towards risk and strategies of risk reduction
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 4, s. 116-126

Słowa kluczowe

ryzyko rolnictwo zarządzanie ryzykiem ekonomika gospodarstw

Key words

risk agriculture risk management agricultural economics

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono poglądy rolników na temat przydatności wybranych strategii ograniczania ryzyka w zależności od skłonności respondentów do jego podejmowania. Omówiono zasadność wykorzystania w gospodarstwach poszczególnych sposobów redukcji ryzyka. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że wyższa skłonność do podejmowania ryzyka sprzyja wdrażaniu aktywnych sposobów redukcji ryzyka. Zaobserwowano, że rolnicy z wyższą skłonnością do podejmowania ryzyka cechują się wyższym poziomem percepcji zagrożeń.

Abstract

In the paper farmers’ opinions about usefulness of specified methods of risk reduction (on the farm level) depending on farmers’ attitude towards risk have been presented. Relevance of application of specified methods has been discussed as well. The results of empirical research revealed that higher level of risk acceptance is positively correlated with implementation of “active” methods of risk reduction. In the case of farmers with higher level of risk acceptance, higher level of risk perception has been observed as well.