Czynniki determinujące korzystanie z ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce

Piotr Sulewski, Anna Kłoczko-Gajewska

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Kłoczko-Gajewska, Anna; ORCID: 0000-0002-6839-8831
Czynniki determinujące korzystanie z ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce
Determinants of Taking out Insurance Against Losses in Agricultural Production in Poland
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 4, s. 127-135

Słowa kluczowe

ubezpieczenia rolnicze ryzyko w rolnictwie awersja do ryzyka

Key words

agricultural insurance risk in agriculture farmers’ risk aversion

Streszczenie

Ubezpieczenia produkcji rolniczej stanowią jedno z głównych narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Zakres ich stosowania w Polsce pozostaje ciągle niewielki, pomimo wsparcia systemu ubezpieczeniowego z budżetu państwa. W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników mogących determinować fakt uczestnictwa rolników w systemie ubezpieczeń. Badania przeprowadzono w 2012 roku, a zebrany materiał dotyczył sytuacji z lat 2005-2011. Badaniami objęto zbiorowość ponad 400 gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i mieszaną. Przeprowadzone analizy sugerują dużą złożoność uwarunkowań stosowania ubezpieczeń produkcyjnych. Bezdyskusyjnym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo korzystania przez rolników z ubezpieczeń okazało się poniesienie straty w przeszłości.

Abstract

Insuring agricultural production is one of the main tools of risk management in agriculture. In Poland it is still not popular, despite subsidies from the state budget. The paper tries to present determinants of farmer’s participation in the insurance system. The analysis covered over 400 crop and mixed farms. The research was carried out in 2012 and refers to events that occurred between 2005 and 2011. It was revealed that reasons for taking out insurance are rather complex. The probability of buying insurance rises sharply if the farmer had faced significant loss in the past.