Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce

Emilia Grzegorzewska

Grzegorzewska, Emilia
Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce
The Russia-Ukraine conflict and selected aspects of risk in agriculture in Poland
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 4, s. 46-53

Słowa kluczowe

konflikt rosyjsko-ukraiński rolnictwo ryzyko międzynarodowe handel zagraniczny

Key words

the Russia-Ukraine conflict agriculture international risk foreign trade

Streszczenie

W opracowaniu podjęto tematykę wybranych aspektów ryzyka działalności rolniczej. Szczególną uwagę zwrócono na międzynarodowe ryzyko polityczne, zwłaszcza na zagrożenia wynikające z obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Zaprezentowano również dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego Polski produktami rolnymi z Rosją i Ukrainą.

Abstract

In the paper some of the aspects of risk in the agriculture were described. Special attention was paid to the international political risk, particularly the threats from the present Russia-Ukraine conflict. Statistical data regarding Polish foreign trade in agricultural products with Russia and Ukraine, was also presented.