Narzędzia identyfikacji niewypłacalności przedsiębiorstw sektora prywatnego

Justyna Franc-Dąbrowska, Katarzyna Karbowiak, Małgorzata Porada-Rochoń

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Karbowiak, Katarzyna
Porada-Rochoń, Małgorzata
Narzędzia identyfikacji niewypłacalności przedsiębiorstw sektora prywatnego
TOOLS IDENTIFICATION OF DEFAULT PRIVATE SECTOR COMPANIES
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, vol.102, nr 4, s. 18-25

Słowa kluczowe

niewypłacalność przedsiębiorstw bezpieczeństwo finansowe sektor prywatny sektor rolny

Key words

insolvency of enterprises financial security the private sector the agricultural sector

Streszczenie

Celem badania było zdiagnozowanie i ocena, czy niewypłacalność przedsiębiorstw sektora prywatnego (ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora rolnego) można oceniać z wykorzystaniem poziomu przychodów ze sprzedaży. W analizach panelowych małych i średnich przedsiębiorstw uwzględniono dane z lat 2007- 2011 dla 451 przedsiębiorstw (łącznie 2255 obserwacji), a po przekształceniach 408 jednostek (łącznie 1942 obserwacje). Do uzupełnienia analizy wykorzystano badania przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankiety w 2014 r. Stwierdzono, że identyfikacja niewypłacalności jest postępowaniem wieloaspektowym, wymagającym postrzegania problemów finansowych przedsiębiorstwa m.in. z punktu widzenia cash flow, zapewnienia bezpieczeństwa finansowego czy kontroli czynników powiązanych z poziomem przychodów ze sprzedaży.

Abstract

The aim of the study was to identify if the insolvency of private sector companies (particularly small and medium-sized enterprises and the agricultural sector) may be assessed by the level of sales. The panel analyses of small and medium size enterprises took into account data from the years 2007-2011 for 451 companies (a total of 2,255 observations), and the transformation of 408 units (a total of 1,942 observations). The research was supplemented with a questionnaire in 2014. It was found that the identification of insolvency is a multi-faceted procedure that requires perceiving the company’s financial problems from the standpoint of cash flow, ensuring financial security and controlling factors associated with the level of sales revenues.