Zróżnicowanie liczby przestępstw stwierdzonych w wybranych powiatach województwa mazowieckiego

Roman Lusawa

Lusawa, Roman
Zróżnicowanie liczby przestępstw stwierdzonych w wybranych powiatach województwa mazowieckiego
DIFFERENTIATION OF THE NUMBER OF ACTS OF CRIME RECORDED IN SELECTED COUNTIES OF MAZOWIECKIE PROVINCE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 2, s. 91-105

Słowa kluczowe

wzrost gospodarczy rozwój lokalny przestępczość determinanty ekono­miczne i społeczne

Key words

economic growth local development crime economic and social determinants

Streszczenie

Przestępczość, jak wykazuje analiza najnowszych modeli opisujących me­chanizmy decydujące o tempie wzrostu gospodarczego, jest jednym z istotnych czynników wpływających na procesy rozwojowe. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań na temat czynników sprzyjających przestępczości na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.

Abstract

As the analysis of the latest models describing the mechanisms determining the rate of economic growth shows crime is one of significant factors affecting development processes. The study presents the results of research into factors facilitating crime in the rural areas of Mazowieckie province.