Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie

Karol Król

Król, Karol; ORCID: 0000-0003-0534-8471
Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie
GLOBAL TECHNOLOGICAL CHANGES AND THEIR INFLUENCE ON THE PROMOTION OF AGRITOURISM ON THE INTERNET
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 3, s. 84-100

Słowa kluczowe

wydajność i optymalizacja witryn internetowych funkcjonalność projek­towanie responsywne

Key words

website performance and website optimization functionality responsive web design

Streszczenie

O przewadze konkurencyjnej na rynku usług turystycznych może zadecydować wykorzystanie możliwości udostępnianych przez Internet oraz globalne zmiany technologiczne. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych witryn internetowych gospodarstw agrotury­stycznych położonych w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim i małopolskim. Badania wykonano za pomocą aplikacji sieciowych, które automatyzują testy wybranych para­metrów witryn, w szczególności użyteczności, wydajności oraz techniki wykonania. Wykazano, że oceniane witryny wymagają optymalizacji i w świetle zmian jakościowych zachodzących w Internecie mogą sukcesywnie tracić miejsce w wynikach wyszukiwania. Ponadto wyniki badań skłaniają do refleksji nad skutecznością indywidualnych witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych w promocji ich usług i rodzą pytanie, czy w przyszłości dominującej roli nie przejmą w tym zakresie wyspecjalizowane portale grupujące oferty noclegów w Internecie.

Abstract

The development of rural tourism may be supported by adoption and implementation of technical and orga­nizational innovations. Using the possibilities offered by the Internet and global technological changes may be crucial for the competitive advantage on the market of tourist services. The article presents the results of empirical research conducted on the websites of agritourism farms located in the Warmia-Masuria, Subcarpathia and Lesser Poland voivodeships. The research was carried out with the use of web-based applications that automate the tests of selected parameters of the websites, in particular utility, efficiency and performance techniques. It was demonstrated that the evaluated websites require optimization. What is more, in the light of the qualitative changes occurring on the Internet, the websites may gradually lose their position in search results. Moreover, the results of the study encourage reflection on the effectiveness of individual websites of agritourism farms in promoting their services. Apart from that, a question arises whether the dominant role in this area will be taken over by specialized Web portals providing accommodations offers.