Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015

Adam Ambroziak
Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta SGH w Warszawie
Ambroziak, Adam (Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta SGH w Warszawie)
Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015
THE IMPACT OF RUSSIAN FEDERATION’S EMBARGOON EXPORTS OF APPLES FROM POLAND IN 2004-2015
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 1, s. 22-38

Słowa kluczowe

embargo eksport import Polska Federacja Rosyjska jabłka

Key words

embargo export import Poland Russian Federation apples

Streszczenie

W sierpniu 2014 r. Federacja Rosyjska nałożyła embargo na przywóz wielu artykułów rolno-spożywczych m.in. z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski. W przypadku Polski było to drugie embargo nałożone po akcesji do Unii Europejskiej. Celem badania była ocena konsekwencji nałożenia przez Federację Rosyjską zakazów importu z Polski jednego z istotniejszych artykułów rolno-spożywczych – jabłek w latach 2004-2015. W badaniu określono zmianę struktury geograficznej polskiego eksportu jabłek i pozycję konkurencyjną na tle innych państw członkowskich (wskaźniki przewagi komparatywnej (RCA) oraz indeks przewagi w handlu Lafaya). W okresie pierwszego embarga nie było konieczności poszukiwania rynków zbytu poza Rosją w sytuacji braku problemów z reeksportem poprzez inne kraje (w tym przede wszystkim Litwę). W okresie drugiego embarga rosyjskiego zakaz dotyczył całej UE, co ograniczało możliwość reeksportu przez państwa unijne. W konsekwencji Polska szukała nowych rynków zbytu, w tym na jednolity rynek europejski.

Abstract

In August 2014 the Russian Federation introduced a ban on imports of many food and agricultural products from the European Union member states, including Poland. It was the second embargo imposed on Poland after its accession to the European Union. The aim of the study is to assess the consequences of measures adopted by the Russian Federation to restrict imports of apples, one of the most important agri-food products, in 2004-2015. During the recent embargo, Poland did not limit itself, as it had been the case during the first ban in 2006-2008, to redirecting exports to Russia via Lithuania, Belarus and Ukraine, but it looked for new markets, including the EU single market.