Stan i perspektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Adam Kupczyk1, Joanna Mączyńska2, Michał Sikora3, Karol Tucki4, Tomasz Żelaziński5
1, 2, 3, 4, 5 Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kupczyk, Adam (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Mączyńska, Joanna (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sikora, Michał (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tucki, Karol (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Żelaziński, Tomasz (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Stan i perspektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce
SITUATION, PROSPECTS AND LEGAL CONDITIONS ASSOCIATED WITH FUNCTIONING OF THE TRANSPORT BIOFUELS SECTORS IN POLAND
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 1, s. 39-55

Słowa kluczowe

biopaliwo transportowe biokomponent bioetanol biodiesel atrakcyjność sektora

Key words

transport biofiuel bio-component bioethanol biodiesel sector’s attractiveness

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono stan obecny oraz przyszłość sektorów biopaliw transportowych w Polsce. Ze względu na istotne znaczenie, jakie w tej roli odgrywają uwa­runkowania prawne, omówiono najważniejsze dyrektywy i ustawy wpływające na kształt omawianych sektorów. Metodą punktową, wielokryterialną M.E. Portera określono atrakcyjność krajowych sektorów biopaliw transportowych, tj. biodiesla i bioetanolu z surowców jadalnych (tzw. biopaliw 1. generacji) oraz bioetanolu z surowców niejadalnych – przede wszystkim lignocelulozy (biopaliwo 2. generacji). Wiele czynników występujących w makro- i mikrootoczeniu sektorów biopaliw 1. generacji powoduje, że ich atrakcyjność systematycznie maleje. Natomiast sektor bioetanolu 2. generacji, którego obecnie produkcja w Polsce nie występuje w skali przemysłowej, charakteryzuje się stosunkowo wysoką i rosnącą atrakcyjnością.

Abstract

The current state and the future of the biofuels for transport sectors in Poland were presented in the paper. Because of the importance of legal conditions, crucial directives and acts affecting the shape of these sectors were discussed. The scoring multicriteria M.E. Porter method was used to research attractiveness of the national biofuel sectors, i.e. the sectors of biodiesel and bioethanol produced from edible material (so-called first gene­ration biofuels) as well as the sector of bioethanol produced from inedible material, mainly from lignocellulose (so-called second generation biofuel). Various factors of macro- and microenvironment of first generation biofuels caused regular reduction of their attractiveness. However, the sector of second generation bioethanol, which is not produced at industrial scale in Poland now, is characterized by relatively high and growing attractiveness.