Ranking województw ze względu na potencjał rolnictwa

Joanna Kisielińska
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kisielińska, Joanna; ORCID: 0000-0003-3289-1525 (Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ranking województw ze względu na potencjał rolnictwa
RANKING VOIVODSHIPS MADE BECAUSE OF THE POTENTIAL OF AGRICULTURE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 1, s. 56-71

Słowa kluczowe

potencjał rolnictwa metody porządkowania liniowego

Key words

agricultural potential methods of linear ordering

Streszczenie

Celem badań było porównanie potencjału rolnictwa w województwach oraz ocena jego zmian w latach 2006 i 2014. Podstawą oceny były rankingi opracowane z wykorzystaniem wybranych metod porządkowania liniowego sporządzone ze względu na skuteczność i możliwości prowadzenia produkcji rolniczej, a nie na jej wielkość. Wykorzystując miarę podobieństwa rankingów wybrano dla obydwu lat najlepsze rankingi. Zmienne syntetyczne, na podstawie których je utworzono, wykorzystano następnie do wyodrębnienia klas typologicznych. Zaproponowano podział na pięć grup bazujący na średniej i odchyleniu standardowym.

Abstract

The aim of the research presented in the article was to compare the potential of agriculture in voivodships and to evaluate the changes in the potential in the period from 2006 to 2014. The evaluation was based on rankings prepared with the use of selected methods of linear ordering developed according to the effectiveness and potential of agricultural production, not its size. With the use of rankings similarity measure the best rankings were selected for both years. Synthetic variables they were based on were then used to distinguish typological classes. A division into five groups based on mean and standard deviation was proposed.