Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska

Justyna Góral1, Włodzimierz Rembisz2
1, 2 Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa IERiGŻ-PIB
Góral, Justyna; ORCID: 0000-0003-1248-579X (Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa IERiGŻ-PIB)
Rembisz, Włodzimierz; ORCID: 0000-0001-9941-3398 (Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa IERiGŻ-PIB)
Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska
PRODUCTION IN AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 1, s. 7-21

Słowa kluczowe

produkcja rolna środowisko zrównoważona intensyfikacja indeks produktywności uwzględniający aspekty środowiskowe

Key words

agriculture production environment sustainable intensification Environmentally Adjusted Total Factor Productivity

Streszczenie

Głównym celem pracy było pokazanie konieczności wkomponowania aspektów środowiskowych do teorii produkcji w rolnictwie i pomiaru produktywności. Opracowanie ma charakter metodyczny i przeglądowy. Odnosi się do jednego z problemów współczesnej ekonomii – dylematu pomiędzy skalą gospodarowania zasobami środowiska a efektywnością alokacyjną w gospodarowaniu środowiskiem. W trosce o stan dóbr publicznych konieczny staje się wybór między industrialnym modelem rolnictwa a modelem rolnictwa społecznie zrównoważonego, przy czym ten ostatni staje się modelem wzorcowym. Autorzy przybliżyli zagadnienie produkcji integrowanej oraz zrównoważonej intensyfikacji. W pracy omówiono też nowsze podejście do dotychczasowych miar produktywności gospodarstw rolnych. Przedstawiono indeks produktywności uwzględniający aspekty środowiskowe (tzw. Environmentally Adjusted Total Factor Productivity). Obecnie rolnictwo europejskie kształtowane przez wspólną politykę rolną najpełniej w skali globalnej realizuje koncepcję intensyfikacji i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie znajduje się na ścieżce rozwojowej pozwalającej na konwergencję obu tych koncepcji. Pożądane jest, aby na tę samą ścieżkę wkroczyło również rolnictwo USA i Chin.

Abstract

The main goal of this work was to show the necessity of implementing enviromental aspects into existing agricultural productivity theories. The authors presented the issues of integral productivity and balanced intensification. A new approach to existing measures of farm productivity was discussed as well. Productivity index including environmental aspects (so called Environmentally Adjusted Total Factor Productivity) was showed. European farming, formed by the Common Agricultural Policy, currently implements the ideas of intensification and balanced progress most effectively. At the same time, it is on the development path enabling convergence of these two ideas.