Czynniki i bariery rozwoju a peryferyjność województwa lubuskiego

Przemysław Szczuciński
Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
Szczuciński, Przemysław (Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
Czynniki i bariery rozwoju a peryferyjność województwa lubuskiego
FACTORS AND BARRIERS OF DEVELOPMENT VERSUR PERIPHERALITY OF LUBUSKIE VOIVODESHIP
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 1, s. 72-82

Słowa kluczowe

województwo lubuskie region peryferyjny rozwój społeczno-ekonomiczny system osadniczy infrastruktura analiza statystyczna

Key words

Lubuskie Voivodeship peripheral region social and economic development settlement system infrastructure statistical analysis

Streszczenie

Do podstawowych cech współczesnej gospodarki należą zróżnicowanie prze­strzenne i jej zmienność w czasie. Obserwuje się, że jedne regiony i kraje rozwijają się szyb­ciej, inne wolniej. Ramy teoretyczne badania ich rozwoju określa koncepcja peryferyjności regionalnej. Nawiązując do tej koncepcji, w artykule poddano ocenie możliwości rozwoju województwa lubuskiego. W badaniach empirycznych uwzględniono 39 wskaźników diagnostycznych opisujących następujące grupy uwarunkowań: położenie geograficzne i system osadniczy, gospodarkę i jej strukturę, czynniki demograficzno-społeczne, infrastrukturę regionu. Wykorzystując dane za 2014 rok, przeprowadzono analizę rozwoju województwa na tle gospodarki polskiej z uwzględnieniem wybranych aspektów rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w wielu przypadkach województwo lubuskie charakteryzują procesy typowe dla regionów peryferyjnych.

Abstract

The basic features of the contemporary economy include spatial diversity and its variation in time. It can be observed that some regions and countries develop faster and others slower. The theoretical framework of research into their development is specified by the concept of regional peripherality. In line with this concept, the possibi­lities for development of Lubuskie Voivodeship were assessed in the article. There were 39 diagnostic indicators considered in empirical research, describing the following groups of determinants: geographical location and settlement system, economy and its structure, demographical and social factors as well as infrastructure of the region. With the use of the data for 2014, the analysis of the voivodeship development was carried out in relation to Polish economy. Selected aspects of development of rural areas were considered. The results of the research indicate that Lubuskie Voivodeship is in many cases characterized by processes typical for peripheral regions.