Uwarunkowania i kierunki zmian w spożyciu żywności w województwie lubuskim

Piotr Kułyk1, Mariola Michałowska2
1, 2 Katedra Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego
Kułyk, Piotr; ORCID: 0000-0003-2786-4020 (Katedra Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Michałowska, Mariola; ORCID: 0000-0002-6281-5446 (Katedra Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Uwarunkowania i kierunki zmian w spożyciu żywności w województwie lubuskim
CONDITIONS AND TRENDS IN FOOD CONSUMPTION IN LUBUSKIE VOIVODESHIP
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 1, s. 83-94

Słowa kluczowe

spożycie żywności żywność tendencje spożycia konsument zdrowie prawidłowe żywienie styl życia dochody wydatki gospodarstwo domowe

Key words

food consumption food consumption trends consumer health proper nutrition lifestyle income food expenditure household

Streszczenie

W artykule przedstawiono poziom i strukturę spożycia żywności w Polsce oraz w poszczególnych województwach, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego. Ponadto ukazano przyczyny zmian spożycia żywności. Głównym celem opracowania było dokonanie oceny tendencji w spożyciu żywności w województwie lubuskim na tle zmian wzorca wyżywienia w Polsce. Z przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa lubuskiego badań wynika, że większość respondentów dokonywała zakupów żywności biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne. Natomiast wśród najczęściej spożywanych przez nich produktów znalazły się na pierwszym miejscu produkty piekarniczo-cukiernicze, na drugim produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. mięso i wędliny, mleko i jego przetwory zaś uplasowały się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu. Spożycie warzyw wskazywało dwóch na trzech badanych. Dla ankietowanych bezpieczeństwo żywności miało największe znaczenie przy kupowaniu żywności.

Abstract

The problem of consumer behavior in the food market is of interest to a variety of scientific disciplines, includ­ing sciences such as economics, psychology, sociology and management. The key issue in the decision-making process made by every person in the field of food consumption is the choice of proper nutrition, which seems difficult. The paper presents the level and the structure of food consumption in Poland as well as in individual provinces, with particular emphasis on Lubuskie voivodeship. Moreover, the causes of the change in food intake are shown. The main objective of the study is to assess the trends in food consumption in Lubuskie voivodeship against the changes in the pattern of food consumption in Poland. The study among inhabitants of the Lubuskie voivodeship shows that the majority of respondents purchase food taking economic factors into account. Among the most frequently consumed products are bakery and confectionery products, followed by products of animal origin, i.e. meat and meat products, whereas milk and dairy products are ranked third and fourth respectively. Two out of three respondents claim to consume vegetables. It should be noted that for the surveyed food safety is of paramount importance when buying food.