Ocena zależności pomiędzy składką na ubezpieczenie wypadkowe a profilaktyką BHP w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Anetta Zielińska
Katedra Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Zielińska, Anetta; ORCID: 0000-0003-3807-805X (Katedra Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Ocena zależności pomiędzy składką na ubezpieczenie wypadkowe a profilaktyką BHP w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
EVALUATION OF BENEFITS BETWEEN ACCIDENTAL INSURANCE AND PROFILES OF HEALTH AND SAFETY IN FOOD INDUSTRY COMPANIES
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 3, s. 106-115

Słowa kluczowe

regresja liniowa składka na ubezpieczenie wypadkowe kategoria ryzyka

Key words

linear regression accident insurance premium risk category

Streszczenie

Artykuł dotyczy oceny związku między poziomem odprowadzanych składek na ubezpieczenie wypadkowe a poziomem kosztów na działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie obejmują kosztów tych składek, w przedsiębiorstwach spożywczych w województwie łódzkim. Oszacowane modele regresji liniowej kosztów na działalność profilaktyczną względem wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe wskazały istnienie dodatniej zależności między tymi zmiennymi.

Abstract

The paper makes an attempt to evaluate the dependence between the level of the coverage of the accident insur­ance and the level of the costs of the work safety regulation prevention that does not include the cost of the contribu­tion. It highlights the dependence of the costs/expenditure of the contribution of the accident insurance payed by the employers and the costs/expenditure of the employers in the range of the implementation of objectives of accident prevention at food industry companies in the Łódź region. In the course of the study the models of rectilinear costs regression on the prevention activity in regard to the level of the contribution of the accident insurance have been evaluated. The models indicated the existence of added/positive dependence between the variables.