Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych

Jolanta Sobierajewska1, Wojciech Ziętara2
1, 2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Sobierajewska, Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB)
Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB)
Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych
COMPETITIVENESS OF THE POLISH HORTICULTURE FARMS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 3, s. 21-32

Słowa kluczowe

gospodarstwa ogrodnicze wielkość ekonomiczna gospodarstw konkuren­cyjność efektywność

Key words

horticulture farms economic size of farms competitiveness efficiency

Streszczenie

W artykule przedstawiono konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw ogrodniczych na tle analogicznych gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej. Analizą objęto gospodarstwa objęte systemem monitoringu FADN w latach 2007-2009 i 2011-2013, specjalizujące się w uprawie warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych, grzybów i w szkółkarstwie. Konkurencyjność badanych gospodarstw ogrodniczych określono wskaź­nikiem konkurencyjności, obliczonym jako stosunek dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów użycia własnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału (za W. Kleinhanssem).

Abstract

The article presents the competitiveness and efficiency of Polish vegetable farms against the similar farms from selected European Union countries. The analysis covered farms specializing in growing vegetables, straw­berries, flowers and ornamental plants, mushrooms and nurseries covered by the FADN monitoring system in the years 2007-2009 and 2011-2013. The competitiveness of the researched vegetable farms was determined by the competitiveness index calculated as the ratio of farm income to the cost of using own factors of production: land, labor and capital (according to W. Kleinhanss). Competitive abilities were demonstrated by Polish vegetable farms with economic size of EUR 50-100 and 100-500 thousand of SO and area, respectively of 8.6 and 10.2 ha of UAA. These abilities were also demonstrated by Hungarian and Romanian farms of EUR 25-50 thousand of SO, French and German farms of EUR 100-500 thousand of SO as well as Italian and Spanish farms of EUR > 500 thousand of SO. Fully competitive were German farms of EUR > 500 thousand of SO and the Hungarian farms of EUR: 25-50, 50-100 and 100-500 thousand SO.