Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa?

Piotr Kułyk1, Łukasz Augustowski2
1, 2 Katedra Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego
Kułyk, Piotr; ORCID: 0000-0003-2786-4020 (Katedra Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Augustowski, Łukasz; ORCID: 0000-0001-7212-4115 (Katedra Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa?
GLOBAL CONVERGENCE OR GLOBAL DIVERGENCE OF AGRICULTURAL SUPPORT MECHANISMS?
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 3, s. 44-53

Słowa kluczowe

konwergencja dywergencja wsparcie rolnictwa wskaźnik PSE

Key words

convergence divergence support for agriculture PSE indicator

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę zmian w finansowym wsparciu rolnic­twa, szacowanym za pośrednictwem wskaźnika PSE, i kwestii ich ewentualnej konwergencji. Analiza przeprowadzona została przy zastosowaniu sigma oraz beta konwergencji absolutnej dla lat 1986-2015. W grupie analizowanych regionów znalazły się Australia, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Turcja, USA i Unia Europejska. Celem artykułu jest po­twierdzenie lub zanegowanie występowania konwergencji wsparcia rolnictwa w skali globalnej. Przeprowadzone badania nie potwierdziły hipotezy o występowaniu konwergencji wsparcia rolnictwa. Wnioski te są zbieżne ze wcześniej przeprowadzanymi badaniami dla krajów OECD

Abstract

This paper presents the problems of changes in financial support for agriculture estimated through the PSE indicator and their possible convergence. The analysis was carried out using sigma and beta convergence absolute between 1986 and 2015. Australia, Canada, Japan, South Korea, New Zealand, Turkey, the USA and the European Union included the regions analyzed. The aim of the article was to confirm or deny the existence of convergence of support for agriculture on a global scale. The study did not confirm the hypothesis of the co­nvergence of agricultural support. These conclusions coincide with previous investigations for OECD countries