Finansowe skutki wypadków przy pracy

Anetta Zielińska
Katedra Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Zielińska, Anetta; ORCID: 0000-0003-3807-805X (Katedra Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Finansowe skutki wypadków przy pracy
FINANCIAL EFFECTS OF ACCIDENTS AT WORKS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 1, s. 101-110

Słowa kluczowe

sektor przemysł spożywczy wydatki uwarunkowania ekonomiczne wypadki przy pracy prewencja

Key words

sector food industry expenses economic conditioning work accidents prevention

JEL Classification

G22 G32

Streszczenie

Artykuł opisuje ekonomiczne uwarunkowania prewencji i wypadków przy pracy. Badaniem zostały objęte duże przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego na terenie województwa łódzkiego. W pracy ustalono model regresji prostoliniowej między rozpatrywanymi zmiennymi i dokonano oceny statystycznej skonstruowanego modelu. Z przeprowadzonych badań wynika, że koszty BHP ponoszone przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego, mimo że wzrastały, były ogólnie niewystarczające i ponoszone zbyt późno.

Abstract

The paper describes the economic conditions of prevention and occupational accidents. The study covers large enterprises of the food industry in the Lodz region. The straight line regression model between the considered variables was developed and statistically evaluated.. It can be concluded that the health and safety costs incurred by enterprises in the food sector, although they grow, are generally insufficient and incurred too late.