Użytkowanie ziemi a stabilność ekologiczna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego

Tadeusz Ciupa1, Roman Suligowski2
1, 2 Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ciupa, Tadeusz ; ORCID: 0000-0002-0387-637X (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Suligowski, Roman; ORCID: 0000-0001-8947-324X (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Użytkowanie ziemi a stabilność ekologiczna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego
LAND USE AND ENVIRONMENTAL STABILITY IN RURAL AREAS OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 1, s. 18-31

Słowa kluczowe

użytkowanie ziemi wskaźnik stabilności ekologicznej typologia gmin

Key words

land use ecological stability indicator typology of communes

JEL Classification

R52 Q24 Q56

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ użytkowania ziemi na stabilność ekologiczną obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Na podstawie zestawień danych dotyczących 24 form użytkowania ziemi, dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS, obliczono wskaźnik stabilności ekologicznej powierzchni ziemi. W obrębie terenów rolniczych i nierolniczych wyróżniono cechy korzystne i niekorzystne z ekologicznego punktu widzenia. Klasyfikację typologiczną gmin wykonano z zastosowaniem metody hierarchicznej analizy skupień. Wyniki badań wskazują, że obszary wiejskie województwa świętokrzyskiego w obrazie ogólnym charakteryzują się stosunkowo małym wskaźnikiem stabilności ekologicznej, a jednocześnie bardzo dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Przeprowadzona wskaźnikowa ocena stabilności ekologicznej terenów wiejskich gmin może być jednym z elementów uwzględnianych przy sporządzaniu różnych dokumentów planistycznych, w tym związanych z gospodarowaniem według zasad zrównoważonego rozwoju.

Abstract

The paper presents the impact of land use on the ecological stability of rural areas in the Świętokrzyskie province. The work is based on the data published by the Local Data Bank regarding 24 types of land use. According to the methodology used for calculating the ecological stability indicator, these types were divided into two groups: agricultural (with positive and negative characteristics) and non-agricultural. Typological classification of communes was done with the use of Hierarchical Cluster Analysis. Research results show that rural areas of the Świętokrzyskie province have generally low ecological stability indicator, but they are characterised by high spatial diversity. The assessment of rural communes based on the ecological stability indicator may thus be one of the elements taken into consideration while drafting various planning documents, including those related to the management built on the sustainable development principles.