Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast

Katarzyna Łukasiewicz1, Stanisław Bagieński2, Anna Grontkowska3
1, 2 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Łukasiewicz, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-9715-3756 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Bagieński, Stanisław; ORCID: 0000-0002-5744-7984 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Grontkowska, Anna; ORCID: 0000-0002-7286-8496 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast
CONDITIONS OF AGRITOURISM’S SELECTION AS A FORM OF RELAXATION OF THE CITY RESIDENTS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 122-129

Słowa kluczowe

miasto wieś wypoczynek agroturystyka

Key words

town village rest agrotouristic

JEL Classification

Z32 L83

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania wyboru przez mieszkańców miast formy wypoczynku jaką jest agroturystyka. Uwzględniono czynniki o znaczeniu pozytywnym i negatywnym. W artykule wykorzystano dane wtórne oraz przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich miast w 2016 roku. Przeprowadzone badania wykazały, że agroturystyka znajduje się w obszarze zainteresowania mieszkańców miast. Badani korzystali z tej formy wypoczynku, oceniając ją pozytywnie. Wskazali jednocześnie na wiele negatywnych aspektów.

Abstract

The study presents the determinants of the selection of the form of leisure by agrotourism users. Positive and negative factors were presented. The article uses secondary data and presents the results of own research carried out among residents of Polish cities in 2016.The research has shown that agrotourism is in the area of interest of city dwellers. The respondents used this form of rest, assessing it positively. They also pointed many negative aspects.