Opłaty za usługi wodne w rolnictwie w świetle polskiego prawa i wymagań Unii Europejskiej

Ewa Rauba
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
Rauba, Ewa; ORCID: 0000-0001-8252-2352 (Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka)
Opłaty za usługi wodne w rolnictwie w świetle polskiego prawa i wymagań Unii Europejskiej
CHARGES FOR WATER SERVICES IN POLISH AGRICULTURE UNDER THE NATIONAL LAW AND THE REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 130-139

Słowa kluczowe

użytkownicy wód rolnictwo usługi wodne opłaty zasada zwrotu kosztów

Key words

water users agriculture water services charges principle of cost recovery

JEL Classification

Q580 Q250

Streszczenie

Użytkowników wody można podzielić na trzy podstawowe grupy: gospodarstwa domowe, przemysł i rolnictwo. Rolnictwo wykorzystuje zwykle nieoczyszczoną wodę pobraną bezpośrednio ze źródła do nawadniania pól uprawnych. Wraz z pojawieniem się uregulowań prawnych dotyczących usług wodnych wprowadzono zasadę zwrotu ich kosztów, która dotyczy wszystkich użytkowników. Rolnictwo w zakresie poboru wody powierzchniowej do nawadniania do 2018 roku nie ponosiło żadnych opłat. Celem opracowania jest przedstawienie systemu opłat za pobór wody do celów rolniczych w Polsce w nawiązaniu do wymogów Unii Europejskiej oraz zasady zwrotu kosztów za usługi wodne.

Abstract

Water users can be divided into three basic groups: households and individuals using water for drinking, industry and agriculture. Agriculture, contrary to municipal services and industry, uses usually non-purified water collected directly from the source. Such water is usually used to water arable land. The European Union included in its Water Framework Directive the term of water services. With the appearance of the term of water services, the principle of cost recovery of water service costs was introduced. This rule relates to all users of water services, including agriculture. In Poland agriculture in the context of surface water extraction for irrigation, did not have any charges imposed until 2018. The aim of this article was to present the charge system for water extraction for agriculture purposes in Poland in comparison to the requirements of the European Union and the principle of cost recovery for water services.