Prawa własności dóbr oraz ich implikacje dla transferu ziemi rolnej

Alina Sikorska1, Adam Wasilewski2
1, 2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
Sikorska, Alina; ORCID: 0000-0003-1793-0389 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)
Wasilewski, Adam; ORCID: 0000-0003-0863-3219 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)
Prawa własności dóbr oraz ich implikacje dla transferu ziemi rolnej
Property rights of goods and their implications for agricultural land transfer
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 14-24

Słowa kluczowe

ziemia rolna prawa własności rynkowy transfer ziemi nierynkowy transfer ziemi

Key words

agricultural land property rights market land transfer non-market land transfer

JEL Classification

Q150 D230 P480

Streszczenie

Celem prowadzonych badań było określenie relacji pomiędzy rynkowym a nierynkowym transferem praw własności ziemi rolnej. Badania przeprowadzono w nawiązaniu do drugiego twierdzenia teorii dobrobytu, z którego wynika, że każdą efektywną alokację w rozumieniu Pareto można osiągnąć w wyniku działania zdecentralizowanego mechanizmu rynkowego. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak istniejący system praw własności oddziałuje na skalę rynkowej alokacji zasobów ziemi. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieją możliwości dalszego rozwoju rynku ziemi oraz występują przesłanki stopniowej poprawy efektywności alokacji ziemi w Polsce.

Abstract

The aim of the research was to determine the relationship between market and non-market transfer of property rights of agricultural land. This analysis was carried out due to the second proposition of the theory of well-being, from which it follows that every effective allocation in the Pareto sense can be achieved as a result of the decentralized market mechanism. In addition, an attempt was made to answer the question: if, and if so, how, the existing system of property rights limits the scale of the market allocation of land resources. The research also assessed the state's interference in the process of land allocation. The results of the research are presented in two parts. The first part presents the main assumptions of the theory of property rights, the issue of state interference in the scope of property rights and the resulting consequences for trade in land. In the second part, the market and non-market transfers of physical property were analyzed. Based on the obtained results, it was found that there are possibilities for further development of the market, and there are premises for a gradual improvement in the efficiency of land allocation in Poland.